Varslingsrutine

     

Informasjon

Varslingsrutine

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A har ansatte og innleide arbeidstakere rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Alle virksomheter med fem ansatte eller flere skal ha skriftlige varslingsrutiner, og tanken er å skape en åpen og trygg ytringskultur på arbeidsplassen.

 

1. januar 2020 ble det gjort en lovendring med det mål å senke terskelen for å varsle.  Samtidig ble vernet til varsleren skjerpet, for at varsleren ikke skal oppleve gjengjeldelse i form av sosial utfrysing, sanksjoner og lignende når det varsles om kritikkverdige forhold.


Kritikkverdige forhold

I arbeidsmiljøloven § 2A-1 (2) defineres tydelig hva som er kritikkverdige forhold: Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv og helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten

 

 Nå skal det være enklere å skille mellom hva som skal behandles som varsling, og hva som er en ytring. Merk at ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakerens eget arbeidsforhold er ikke en varsling, med mindre det gjelder ovennevnte kritikkverdige forhold.

 

Gjengjeldelse 

Gjengjeldelse er negative reaksjoner som ugunstig handling og unnlatelse på grunn av varslingen, og er forbudt. Eksempler på gjengjeldelse er nevnt i aml. § 2A- 4:1

  • trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden
  • advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering
  • suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff

 

En arbeidstaker som utsettes for gjengjeldelse kan kreve oppreisning og erstatning for økonomisk tap. Erstatningsansvaret er uavhengig av arbeidsgivers eller innleiers skyld.